วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557

อย่าก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นและจงอย่าก่อความเดือดร้อนซึ่งกันและกัน

ความว่า จากท่านอบู สะอีด นั่นคือ สะบัด อิบนุ มาลิ อิบนุ สินาน อัลคุดรี เราะฎิยัลลอฮอันฮุ

เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ กล่าวว่า จงอย่าก้อความเดือดร้อนแก่ผู้เดือดร้อน และจงอย่าก้อความ

เดือดร้อนซึ่งกันและกัน

                                                                         

การใช้ชีวิตอย่างสมถะในโลกนี้

ความว่า จากท่านอบูอัลอับบาส  นั่นคือ สะฮ์ล อิบนุ สะอิด อัส สาอิดีย์  เราะฎิยัลลออันฮุ เล่าว่า

มีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบี แล้วถามว่า โอ้ ท่านเราะสูลุลอฮ ได้โปรดชี้แนะแก่ฉันถึงการงานหนึ่ง

ซึ่งเมื่อฉันทำแล้ว อัลลอฮจะทรงรักฉัน ในขณะเดียวกันผู้คนก็จะรักฉันด้วย ท่านตอบว่า

ท่านจงใช้ชีวิตอย่างสมถะในโลกนี้ แล้วอัลลอฮจะรักท่าน และจงสมถะ ไม่โลกและอยากได้

ในสิ่งที่อยุ่กับมนุษย์ แล้วพวกเขาจะรักท่าน